Skip to content

Zastosowanie w domu sztucznej komórki beta w cukrzycy typu 1 ad 5

2 lata ago

359 words

Testowanie hipotezy zlecono najpierw, aby rozważyć pierwotne punkty końcowe na poziomie 0,05, a następnie przejść do testowania drugorzędowych punktów końcowych indywidualnie na poziomie 0,05 bez żadnej kontroli wielości. Do oceny efektu wycofania uczestników z badania wykorzystano analizę wrażliwości. Wszystkie wartości P są dwustronne (patrz Dodatek dodatkowy). Wyniki
Uczestnicy
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania w punkcie wyjściowym. Przebadaliśmy 75 pacjentów, z których 58 kwalifikowało się i przeszło randomizację (tabela 1). Wszyscy uczestnicy mieli poziom peptydu C mniejszy niż 33 pmol na litr podczas wstępnej oceny, mierzony w czasie, gdy nie mieli hipoglikemii (tj. Mieli poziom glukozy we krwi> 72 mg na decylitr), z wyjątkiem czterech uczestników w badaniu z udziałem dzieci i młodzieży, którzy mieli poziomy 40, 40, 170 i 530 pmol na litr. Czterech dorosłych miało stabilne powikłania mikronaczyniowe, a żadna osoba dorosła nie miała żadnych powikłań makronaczyniowych; żadne z dzieci i młodzieży nie miało powikłań mikronaczyniowych ani makronaczyniowych. Jeden dorosły uczestnik i jeden nastolatka dobrowolnie wycofali się w fazie wymywania z powodu problemów niezwiązanych z badaniem w zamkniętej pętli (ryc. S4 w dodatkowym dodatku).
Punkty końcowe w badaniu angażującym dorosłych
Tabela 2. Tabela 2. Porównanie kontroli dziennej i nocnej glikemii w okresach zamkniętej pętli i okresach kontrolnych. Rysunek 1. Rysunek 1. Poziomy glukozy i insuliny w sygnalizatorze. Poniżej przedstawiono średnie stężenia glukozy i medianę dla dostarczanie insuliny podczas dnia i nocy w zamkniętej pętli z udziałem dorosłych (panel A) i nocnego badania w zamkniętej pętli z udziałem dzieci i młodzieży (panel B). Pasma wskazują zakresy międzykwartylowe. Aby przeliczyć wartości dla glukozy na milimole na litr, pomnóż przez 0,05551.
W tabeli 2 przedstawiono główne i drugorzędne punkty końcowe w badaniu z udziałem dorosłych. Poziomy glukozy w czujniku i profile dostarczania insuliny przedstawiono na rysunku 1A. Odsetek czasu, w którym poziom glikowanej hemoglobiny znajdował się w zakresie docelowym (pierwszorzędowy punkt końcowy) był istotnie większy w okresie interwencji niż w okresie kontrolnym – średnio o 11,0 punktów procentowych (95% przedział ufności [CI], 8,1 do 13,8; P <0,001). Średni poziom glukozy był znacząco niższy przy stosowaniu w dzień iw nocy układu zamkniętego niż w układzie kontrolnym (P <0,001), podobnie jak czas spędzony powyżej zakresu docelowego (P <0,001). Czas, w którym poziom glukozy był mniejszy niż 70 mg na decylitr i mniejszy niż 50 mg na decylitr (2,8 mmol na litr) był znacznie mniejszy w zamkniętym układzie niż w układzie kontrolnym (odpowiednio P = 0,02 i P <0,001). ). Względne obciążenie hipoglikemią, mierzone przez powierzchnię pod krzywą, gdy poziom glukozy w czujniku był mniejszy niż 63 mg na decylitr (3,5 mmol na litr), było znacząco niższe o 39% (95% CI, 24 do 51) podczas okres interwencji niż w okresie kontrolnym (P <0,001). Po dostosowaniu wspomaganej sensorycznie terapii pompą podczas fazy docierania poziom hemoglobiny glikowanej był niższy podczas dnia i nocy podawania insuliny w zamkniętej pętli niż podczas okresu kontrolnego (P = 0,002).
Zmienność glukozy, mierzona zarówno jako odchylenie standardowe poziomu glukozy w czujniku, jak i jako współczynnik zmienności poziomu glukozy w czujniku między dniami, była znacznie niższa przy korzystaniu z systemu zamkniętego w dzień iw nocy niż przy użyciu układu sterowania
[przypisy: humektant, szpital limanowa poradnie, usg ortopedyczne kraków ]

0 thoughts on “Zastosowanie w domu sztucznej komórki beta w cukrzycy typu 1 ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: humektant szpital limanowa poradnie usg ortopedyczne kraków