Skip to content

Metformina kontra placebo u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy cd

2 lata ago

552 words

W generowaniu sekwencji losowej nie było żadnych ograniczeń, takich jak wielkość bloku lub stratyfikacja według miejsca badania. Wygląd, rozmiar, waga i smak tabletek placebo były takie same jak tabletek metforminy; oba zostały zakupione za pełną opłatą od University College London Hospitals NHS Foundation Trust. Kobietom w każdej grupie przepisano metforminę lub placebo podczas ich pierwszej wizyty po randomizacji. Wszystkie kobiety otrzymywały standaryzowane osobiste porady dotyczące zdrowego odżywiania, z naciskiem na żywność o niskim indeksie glikemicznym i były zachęcane do ćwiczeń przez 30 minut każdego dnia.
Metformina lub placebo była podawana z posiłkami; Metformina została rozpoczęta w dawce dobowej 1,0 g w 1. tygodniu, a dawkę zwiększono o 0,5 g na tydzień do maksymalnej dawki 3,0 g w tygodniu 5. U kobiet z poważnymi działaniami niepożądanymi w trakcie przyjmowania pełnej dawki poproszono o kontynuowanie leczenia. maksymalna tolerowana dawka. Schemat badania przerwano, jeśli wykryto ograniczenie wzrostu płodu – zdefiniowane przez szacowaną masę płodu poniżej piątego percentyla i nieprawidłowe wyniki badań płodu metodą Dopplera.
Wizyty kontrolne
W odstępach od 4 do 6 tygodni zaplanowano wizyty kontrolne w celu przepisania metforminy lub placebo oraz oceny matek, w tym pomiaru masy ciała i ciśnienia krwi oraz analizy moczu białek i ketonów. Oceniliśmy przestrzeganie zasad przyjmowania metforminy lub placebo przez zliczanie tabletek zwracanych przez pacjentów podczas każdej wizyty; jeśli podczas danej wizyty pacjent zapomniał zwrócić tabletki, polegaliśmy na ustnym raporcie i wynikach poprzednich i kolejnych wizyt. Przyczepność uznano za dobrą, jeśli całkowita liczba zużytych tabletek wynosiła co najmniej 50% całkowitej liczby przepisanych i była słaba, jeśli wynosiła mniej niż 50%.
Wszystkie kobiety przeszły 75-g doustny test tolerancji glukozy (OGTT) w 28 tygodniu ciąży; Metformina lub placebo została zatrzymana na tydzień przed datą testu. Kobiety z nieprawidłowymi wynikami w OGTT (tj. Wyniki, które spełniły kryteria Światowej Organizacji Zdrowia 199923 dla cukrzycy ciążowej), były zalecane, aby kontynuować przypisany schemat badania jak przedtem i rozpocząć domowy monitoring glikemii. Jeśli docelowe wartości stężenia glukozy we krwi nie zostały osiągnięte, insulinę dodano do istniejącego schematu dawkowania. Kobiety z prawidłowymi wynikami OGTT kontynuowały leczenie zgodnie z wcześniejszym schematem.
Dane kliniczne uczestników były rejestrowane w bazie danych badań przy każdej wizycie. Szczegóły dotyczące porodu i noworodków zostały dodane, gdy tylko stały się dostępne.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędową miarą wyniku był średni wynik urodzeniowej masy z punktu widzenia noworodków (różnica pomiędzy obserwowaną i oczekiwaną masą urodzeniową, z dostosowaniem do wieku ciążowego, podzieloną przez dopasowane odchylenie standardowe). Oczekiwaną masę urodzeniową, skorygowaną o wiek ciążowy, uzyskano z populacji fenotypowo prawidłowych noworodków urodzonych przy życiu w 24 tygodniu ciąży lub później.
Pomiary wtórne u matki obejmowały ciążowy wzrost masy ciała, który zdefiniowano jako różnicę w masie matki pomiędzy dniem randomizacji a ostatnią wizytą w okresie przedporodowym, cukrzycą ciążową, stanem przedrzucawkowym, 25 nadciśnieniem indukowanym ciążą, 25 porodem przez cięcie cesarskie i krwawieniem poporodowym. , który został zdefiniowany jako utrata krwi o objętości litra lub więcej
[więcej w: szpital limanowa poradnie, nieżyt nosa krzyżówka, przewlekły nieżyt nosa krzyżówka ]

0 thoughts on “Metformina kontra placebo u otyłych kobiet w ciąży bez cukrzycy cd”

Powiązane tematy z artykułem: nieżyt nosa krzyżówka przewlekły nieżyt nosa krzyżówka szpital limanowa poradnie