Skip to content

Alfuzosyna i objawy przewlekłego zespołu chronicznego zapalenia prostaty i bólu miednicy cd

2 lata ago

555 words

Porównanie globalnych wyników oceny odpowiedzi w badanych grupach obejmowało mężczyzn, którzy wycofali się wcześnie (11 w grupie placebo i 19 w grupie alfuzosyny), zgodnie z wcześniejszym ustaleniem w planie analizy i monitorowania danych. Inne środki obejmowały ocenę ogólnego bólu i oddawania moczu w skali Likerta (zakres, 0 [brak] do 10 [najbardziej nasilony]), kwestionariusz McGill Pain (zakresy, od 0 do 45, od 0 do 33 i od 0 do 12 w przypadku całkowitego , czuciowe i afektywne, odpowiednio, z wyższymi wynikami wskazującymi większy ból) 22; Badanie wyników leczenia krótkookresowego Badanie stanu zdrowia 12 (zakres, od 0 do 100 dla podsumowania składnika fizycznego i podsumowanie składnika mentalnego, ze średnią ustawioną na 50 i więcej punktów wskazującą na lepszą jakość życia) 23; Skala lęku i depresji szpitalnej (zakres, od 0 do 42, z wyższymi wynikami wskazującymi większy lęk i depresję) 24; Międzynarodowy Wskaźnik Erekcji (zakres, od 0 do 75, z wyższymi wynikami wskazującymi lepsze funkcje seksualne) 25; oraz Kwestionariusz Męskiego Zdrowia Seksualnego (zakres, od 0 do 40, z wyższymi wynikami wskazującymi lepsze funkcjonowanie w odniesieniu do wzwodu i ejakulacji oraz większą satysfakcję z życia seksualnego) .26
Ocena bezpieczeństwa
Zdarzenia niepożądane zostały podsumowane na podstawie układu organizmu, zgodnie z kryteriami Common Toxicity Criteria. Toksyczność oceniano dla każdego osobnika, zarówno ogólnie, jak i wewnątrz każdego układu organizmu. Każdy uczestnik został policzony tylko raz w ocenie każdego systemu ciała. W przypadku wielu zdarzeń mających miejsce w tym samym systemie organizacyjnym dla danego uczestnika odnotowano najwyższy stopień istotności zgłaszany przez tego uczestnika. Oceniono poziomy toksyczności zarówno ogólnej, jak i w obrębie każdej grupy badawczej.
Analiza statystyczna
Statystyki opisowe zostały użyte do porównania podstawowych cech demograficznych (wiek, rasa lub grupa etniczna i ośrodek kliniczny) oraz wszystkich miar pierwotnych i wtórnych. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli badania, czas do wycofania został porównany między dwiema grupami przy użyciu testu log-rank. W przypadku każdej grupy odsetek przyjmowanych tabletek obliczono jako wskaźnik przestrzegania leczenia w oparciu o liczbę pigułek podczas 6-tygodniowej wizyty i 12-tygodniowej wizyty.
W pierwotnej analizie porównano wskaźniki pierwotnego wyniku pomiędzy grupami badanymi, używając dokładnej warunkowej wersji testowej testu Mantela-Haenszela do kontroli skupiania przez centrum kliniczne. 27 Łączona różnica w szybkości (tj. Różnica między odsetkami odpowiedzi w poprzek centra kliniczne) 28, a 95-procentowy przedział ufności dla tej różnicy został obliczony przy użyciu modułu metan w oprogramowaniu SAS, wersja 9.0, do wdrożenia estymatora Mantela-Haenszela dla różnicy. W przypadku drugorzędnych wyników skuteczności obliczono zarówno przekrojowe statystyki opisowe, jak i zmiany w stosunku do wartości wyjściowych.
Do analizy bezpieczeństwa obliczono częstość każdego stopnia toksyczności w każdym systemie organizmu. Porównano ogólną liczbę przypadków zdarzeń niepożądanych z każdym pacjentem sklasyfikowanym według najgorszej oceny zgłoszonej we wszystkich systemach ciała, przy użyciu dokładnego testu Kruskala-Wallisa. Ponieważ wystąpiło 26 indywidualnych kategorii zdarzeń niepożądanych, zastosowano procedurę Hochberga w celu skorygowania inflacji wskaźników zdarzeń w wyniku wielokrotnych porównań29.
Obliczenia wielkości próby oparto na 80% mocy do wykrycia różnicy (wielkości efektu) 20 punktów procentowych między odsetkiem odpowiedzi w dwóch grupach (40% w grupie placebo i 60% w grupie alfuzosyny) dla pierwotnego wyniku, zdefiniowanego jako spadek o 4 lub więcej punktów w ogólnym wyniku NIH-CPSI
[patrz też: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka, rumień nekrolityczny wędrujący, purchawka chropowata ]

0 thoughts on “Alfuzosyna i objawy przewlekłego zespołu chronicznego zapalenia prostaty i bólu miednicy cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalanie tłuszczu[…]

Powiązane tematy z artykułem: purchawka chropowata rumień nekrolityczny wędrujący uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych kolejka