Skip to content

Mutacja w genie Alpha receptora hormonu tarczycy AD 3

2 lata ago

437 words

Przeprowadziliśmy wysokoprzepustowe sekwencjonowanie próbki DNA od pacjenta po wychwyceniu całego egzomu (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku). Analiza bioinformacyjna danych dotyczących sekwencji wykazała nowe warianty, które były związane z fenotypem pacjenta. Sekwencjonowanie Sanger zweryfikowało genotypy wariantów u pacjenta i jej rodziny i przeanalizowało inne eks kodujące w THRA, w tym w 200 allelach od zdrowych białych osób o tym samym pochodzeniu etnicznym. Analiza funkcjonalna zmutowanego białka TR? E403X
Po wytworzeniu mutanta E403X TR? przez ukierunkowaną mutagenezę komplementarnego DNA receptora dzikiego typu, przeprowadziliśmy testy znakowanego radioaktywnie wiązania trójjodotyroniny, transaktywacji i dominującej aktywności negatywnej, wraz z testem interakcji białko-białko (dwa hybrydy), jako opisane wcześniej (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku).
Ex Vivo Badania jednojądrzastych komórek krwi obwodowej
Mierzono mutanta typu dzikiego i mutanta E403X TR?1 i TR? oraz RNA informacyjnego czynnika 9 podobnego do Krüppela 9 (KLF9) (mRNA) w próbkach komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) od pacjenta i osobników kontrolnych, stosując ilościową reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) test z użyciem specyficznych primerów (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku).
Wyniki
Badanie kliniczne i metaboliczne
Tabela 1. Tabela 1. Pomiary biochemiczne i metaboliczne u pacjenta. Pomiary hormonów tarczycy u pacjenta wykazały niskie normalne lub nieprawidłowe poziomy całkowitej tyroksyny i wolnej tyroksyny, wysokie normy lub podwyższone poziomy całkowitej trijodotyroniny i wolnej trijodotyroniny oraz prawidłowe poziomy hormonu tarczycy (Tabela i Fig. 3A). w Dodatku Uzupełniającym), w wyniku czego uzyskuje się wyraźnie niższy stosunek wolnej tyroksyny do wolnej trójjodotyroniny (ryc. 3B w Dodatku uzupełniającym) i całkowitej tyroksyny do całkowitej trijodotyroniny (ryc. 3C w dodatkowym dodatku), o bardzo niskim poziomie krążenia odwrócona trijodotyronina (tabela 1). Poziom globuliny wiążącej tyroksynę w surowicy był prawidłowy (23,5 ?g na litr [normalny zakres, 18 do 35]). Radiogramy szkieletowe wykazały opóźnione zespolenie szwów czaszkowych z opatentowanym przednim fontanelą (ryc. 2A w dodatkowym dodatku), wieloma wormianami kości (ryc. 1C) i opóźnioną erupcją zębów (ryc. 2B w dodatkowym dodatku) wraz z dysgenezją kości czołowej kości udowej (Figura 1D) i opóźniony wiek kostny (wiek chronologiczny, 6,3 lat, wiek kostny, 2,9 lat). Radiografia jamy brzusznej ujawniła rozszerzenie jelita z nieprawidłowym zatrzymaniem połkniętych peletek markerowych, potwierdzając opóźnione przejście jelitowe (ryc. 1E). Pomiary ciśnienia okrężniczego wykazały znikomą odpowiedź skurczową na stymulację bisakodylową, a biopsja jelitowa wykluczyła chorobę Hirschsprunga.
Częstość akcji serca i ciśnienie krwi dziecka były niskie, a tętno spoczynkowe wynosi 71 uderzeń na minutę (1 percentyl) (ryc
[podobne: nieżyt nosa krzyżówka, allegro tablica pl, purchawka chropowata ]

0 thoughts on “Mutacja w genie Alpha receptora hormonu tarczycy AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: allegro tablica pl nieżyt nosa krzyżówka purchawka chropowata